Vi hjälper dig med radonmätning och radonåtgärder i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Skövde

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran sönderfaller. När radongasen sedan fortsätter sönderfalla bildas radondöttrar, som kan fastna i våra luftvägar när vi andas in dem. Strålning avges från dessa radondöttrar under sönderfallsprocessen och kan då skada våra luftvägar och lungor. I de mest allvarliga fallen kan detta orsaka cancer.

WHO (World Health Organization) bedömer att ca 3-14 % av alla lungcancerfall har koppling till radon.

Strålningen från radondöttrarna kan ge höga stråldoser i bostäder/fastigheter (arbetsplatser, skolor, offentliga miljöer m.fl.).

I över 30 år har vi hjälpt tusentals att mäta och åtgärda radon i sina hem och lokaler. Oavsett om du bor i villa, lägenhet, äger flerbostadshus, ansvara för en arbetsplats eller behöver rådgivning så kan vi hjälpa dig till en bättre inomhusmiljö. Vi kommer gärna till er för ett hembesök för råd och kostnadsförslag kring vad ni kan göra för att sänka radonhalten i er bostad.

 

Radonmätning

Det finns flera olika sätt att mäta radon, men vanligast görs detta med spårfilmsdosor. Hos oss kan du köpa mätdosor från ett ackrediterat laboratorium för att mäta radonhalten i din bostad, på din arbetsplats eller lokal. Vi erbjuder även elektroniska mätningar vid köp eller försäljning av din bostad för en snabb indikation kring radonhalten i din bostad.

Radonsanering

För att sänka radonhalten i ett hus finns det flera olika åtgärder som kan vidtas beroende på var källan till radonet är. Kontakta oss gärna för kostnadsfri rådgivning kring bästa lösningen för er.

Gör-det-själv-paket

Känner du att du vill göra åtgärden själv? Vi erbjuder gör-det-själv-paket med leverans av material och rådgivning kring hur du bäst utför åtgärden i ert specifika fall. 

Konsultation och rådgivning

Har du frågor kring radon eller vill rådgöra kring möjliga radonåtgärder i din bostad eller på din arbetsplats, vi har lång erfarenhet av både mätning, utredning och åtgärder och hjälper dig gärna att hitta bästa möjliga lösning i för er. 

Vanliga frågor och svar

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka skador i lungvävnaden när vi andas in radondöttrar som bildas när radongasen sönderfaller, vilket kan vara farligt för hälsan. Risken för lungcancer ökar framför allt vid långvarig exponering och höga halter av radon. 

Blåbetong är ett byggnadsmaterial som ofta förknippas med en spcifik typ av lättbetong som användes framför allt mellan 1929 till 1975 i byggindustrin. Blåbetongen utmärker sig precis som namnet anger genom sin karakteristiska blå färg, som härrör från användningen av alunskiffer i tillverkningsprocessen.

Då blåbetong innehåller radium som sönderfaller till radongas så kan det bidra till förhöjda halter av radon i en byggnad.  Förutom radon avger det också gammastrålning och man kan genom att göra en gammamätning av materialet konstatera vilken typ av blåbetong det rör sig om och ungefär hur mycket radongas som det avger.

Här kan du läsa mer om blåbetong.

Då framför allt långvarig exponering av radon är det som skapar större risker så har exponeringen större effekt om man redan från ung ålder exponeras för radon vilket kan skapa högre risk för lungcancer senare i livet. Det saknas dock underlag för att säga att det skulle vara större risker för barn än för vuxna att exponeras för radon.

Ju snabbare åtgärder vidtas för att minska radonexponeringen, desto bättre är det för att minimera risken för lungcancer och andra hälsoproblem.

Det är möjligt att köpa ett hus med radon, men det kräver noggrann inspektion och eventuell sanering för att göra det säkert. En professionell radoninspektion kan identifiera potentiella problem, och med rätt åtgärder kan risken för radonrelaterade hälsoproblem minskas.

Kostnaden för radonsanering varierar beroende på faktorer som husets storlek, graden av radonexponering och val av saneringsmetod. För att få en exakt uppfattning bör du kontakta kvalificerade radonproffs för en skräddarsydd offert baserad på din specifika situation.

Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med halter av radon som är högre än referensnivån (200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3)).

När förhöjda radonhalter misstänks ska man börja med en radonmätning. Denna kan göras över en längre tid, för att få reda på årsmedelvärdet, och ska då utföras under minst 60 dagar, under perioden oktober till april. Vid t.ex. husförsäljning eller köp av bostad kan man utföra en radonmätning under kortare tid, från 24 timmar till 10 dygn. Detta ger istället endast en indikation om årsmedelvärdet, och inte ett faktiskt bestämt radonvärde.

Nu till de goda nyheterna. Det är enkelt att mäta radon och du kan göra det själv i ditt hem. Se våra produkter för radonmätning till långtidsmätning eller korttidsmätning.

Efter detta, om höga radonhalter har upptäckts, bör radonsanering utföras.

Hemkomfort - Två män som står bakom 6st "Rekommenderat företag"-priser från reco.se. "Rekommenderat företag 6 år i rad".
kvinna med två barn sittandes framför ett fönster.

Så här blir du av med radon

Gör en radonmätning

Om du vet eller misstänker att din fastighet har för höga radonvärden bör ditt första steg vara att göra en radonmätning. 

Besiktning, offert och åtgärdsförslag

Efter radonmätningen gör vi en besiktning för att fastställa om det är bygg- eller markradon. Och om värdet är för högt (över 200Bq/m3) får du en offert med åtgärdsförslag.

Vi utför radonsaneringen åt dig

Våra utbildade experter utför en radonsanering enligt åtgärdsförslaget och får ned radonvärdet till en garanterad säker nivå. 

Kontrollmätning

Efter radonsaneringen behöver du göra en kontrollmätning som görs på samma plats(er) som radonmätningen gjordes från början.

Certifierade yrkesmän
Vi har utbildning från SSM följer deras metodbeskrivning

Radongaranti efter sanering
Vi ger garanti på ett årsvärde under 200Bq/m3

100% Originaldosor
Vi använder endast dosor från Radonova för bäst resultat. 

Det finns 3 sätt att mäta radon. Så vet du vad du behöver:

När du ska mäta radon kan du göra en: 1) långtidsmätning, eller 2) två typer av korttidsmätning (spårfilm eller elektronisk dosa).

Vilken typ av mätdosa du behöver för att mäta radonnivåer skiljer sig främst beroende på hur lång tid du har på dig att mäta, och hur stor yta du har. Du kan göra en 10-dagarsmätning för att få en indikation, vilket passar bra inför köp eller försäljning av hus. En korttidsmätning ger dock inget årsmedelvärde utan hjälper endast till att avgöra om du behöver vidta fler åtgärder.

Det andra alternativet är en långtidsmätning som utförs under eldningssäsongen 1 Oktober – 30 April och behöver pågå i minst 2 månader. Långtidsmätningen ger ett korrekt årsmedelvärde över radonhalten och är det säkraste sättet att bedöma hälsorisken.

Korttidsmätning

Passar inför husköp eller försäljning. Ger dig svar på hur sannolikt det är att du har acceptabla halter av radon i din bostad eller om du behöver genomföra en åtgärd för att sänka radonhalten. 

Radonmätare för mätning av radon under kort tid- Hemkomfort RadonSpecialisten

Radonmätning 10-dagar

700,00 kr2700,00 kr

Elektroniska mätare

Passar inför husförsäljning och på arbetsplatser. När du behöver ännu snabbare resultat eller kunna följa radonhalten via en graf under mätperioden.

Radonmätning med elektroniska mätare

1495,00 kr4449,00 kr

Långtidsmätning

Vanligast för villor och arbetsplatser. En långtidsmätning är det säkraste sättet att bedöma risken med radon i ditt hem. Med dessa får du ett garanterat korrekt resultat över radonhalten i din bostad.

Radonmätare

Radonmätning Villa

550,00 kr1990,00 kr

Mätning på arbetsplats eller flerbostadshus

En långtidsmätning med dosan Radtrak3® från Radonova ger ett korrekt årsmedelvärde. Används för tillförlitlig mätning av radon på arbetsplats.

En långtidsmätning är det säkraste sättet att bedöma risken med radon i ditt hem. Med dessa får du ett garanterat korrekt resultat över radonhalten i din fastighet.

Radonmätare

Radonmätning arbetsplats

300,00 kr2700,00 kr

Vi hjälper dig med radonmätning i alla typer av bostäder

Radonmätning inför köp eller sälj av bostad

Radonmätning genomförs ofta vid köp/försäljning av bostad, efter renovering, eller var femte år.

Radon räknas inte som ett dolt fel vid husköp. Det innebär att du som köpare själv måste ta reda på om huset är ett “radonhus” eller inte. Som köpare bör du därför utföra en radonmätning och besiktning innan köpet. Om långtidsmätning inte är möjlig bör minst korttidsmätning genomföras, detta tar ca 10 dagar.

Vi kan hjälpa till med mätningen och lämnar givetvis kostnadsförslag på åtgärder om radonproblem upptäcks. Tiden är ofta en viktig faktor i samband med budgivning och kontraktsskrivning men vi hjälper dig få grepp på vilka kostnader eventuell radonförekomst medför.

Hand som håller i nycklar framför ett hus
Radonmätning arbetsplats - Två personer som sitter bredvid varandra och har en konversation på ett kontor.

Radonmätning på arbetsplatser

I Sverige uppskattas var fjärde arbetsplats ha en hälsofarlig radonhalt.

Som arbetsgivare har du enligt den nya strålskyddslagen ansvar för att kontrollera och hålla radonhalten under referensvärdet 200 Bq/m³ på arbetsplatsen.

Detta görs genom mätning med ackrediterade radondosor. Om mätningarna visar att nivån överskrider referensnivån ska uppföljande mätningar under arbetstid genomföras. Ibland kan även åtgärder behöva vidtas för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån.

Radonmätning i flerbostadshus

Hemkomfort hjälper till med konsultation för att tillhandahålla beslutsunderlag för såväl mätningar som åtgärder vid problem med radon. Självklart genomför vi åtgärder för att sänka radonhalten.

Radonmätning i flerbostadshus bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Lägenhetsbalkonger i profil. Västra Holmgatan.

Radonsanering

Skåpbil från Hemkomfort parkerad framför en äng. Vit skåpbil med text "Hemkomfort Radonspecialisten." "Radon, Ventilation"

Konsultation och åtgärdsförslag för radonsanering

Boka tid för ett kostnadsfritt hembesök där vi kan se förutsättningarna på plats och utifrån dessa lämna ett lämpligt åtgärdsförslag. Efter utfört besök lämnas ett skriftligt åtgärdsförslag.

Sanering av markradon:
Vi hjälper dig sanera markradon med tätningar, radonsugar, radonbrunnar och krypgrundsventilation

Sanering av byggradon:
Vi hjälper dig bli kvitt byggradon med ventilationslösningar (friskluftsventiler, mekanisk frånluft och till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning)

Gör-det-själv-paket:
Om du vill sanera radon på egen hand har vi plockat ihop alla produkter du behöver för ett fast pris.

Certifierade yrkesmän
Vi har utbildning från SSM följer deras metodbeskrivning

Radongaranti
Vi ger garanti på ett årsvärde under 200Bq/m3

Flexibla betalalternativ
Räntefri finansiering upp till 24 mån och snabb ansökning.

100% Originaldosor
Vi använder endast dosor från Radonova för bäst resultat. 

"Gör-det-själv"-paket

Köp allt material som krävs för att sanera radon på egen hand.

Vi bistår med lösningen, du betalar för den faktiska åtgången av material. Dessutom finns vi tillgängliga för rådgivning under montagetiden.

  • Leverans samt upphämtning av eventuellt överblivet material
  • Generell montageinstruktion i form av genomgång på plats
  • Kanalfläkt (inkl. konsoller) samt styrning
  • Ytterväggsgaller
  • Ljuddämpare vid avluft
  • Spirorör/detaljer, montageband, skruv, bits, tejp, tätningsmassa m.m.
  • Vid behov av komplettering av material finns möjlighet att besöka vårt lager alternativt att vi kommer ut och lämnar ytterligare material.

Vi kan även bistå med delar av installationen – exempelvis håltagning, elinstallationer, eller andra moment om så önskas. Boka ett besök så kommer vi ut och lämnar en offert med uppskattad kostnad för ett “gör-det-själv” paket i just ditt hus.

Leverans och hämtning

Vi erbjuder leverans och upphämtning av material

Instruktioner

Få instruktionerna du behöver för ett lyckat arbete

Delhjälp

Om du behöver kan vi bistå med delar av installationen

Kostnadsfritt hembesök

Om du behöver kan vi bistå med delar av installationen

Det här ingår i "gör-det-själv"-paketet

En bild av en skatteverket dokument som visar ROT avdrag.

ROT-avdrag

ROT-avdrag för sanering av radon

ROT-avdraget är 30 % av arbetskostnaden dock max 50 000 kr per person. Det är vi som ansöker om rot-avdraget och summan dras av på fakturan dock förbehåller vi oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.

För en villa med två ägare finns alltså 100 000 kr i utrymme. Observera att bidraget sammankopplas med bidrag för hushållsnära tjänster vilket innebär att utrymmet redan till viss del kan vara intecknat.

Mer information om ROT-avdraget kan du hitta på Skatteverket.

Kontakta oss idag

I över 30 år har vi hjälpt tusentals att mäta och sanera radon. Oavsett om du bor i villa, lägenhet, äger flerbostadshus eller behöver mäklarrådgivning så kan vi hjälpa dig till en bättre inomhusmiljö. 

Hemkomfort - Två män som står bakom 6st "Rekommenderat företag"-priser från reco.se. "Rekommenderat företag 6 år i rad".

Fyll i detta formulär så kontaktar vi så fort vi kan.

Varukorg
Rulla till toppen