Integritetspolicy och hantering av personuppgifter

Denna information riktar sig till Hemkomfort Svenska Hem och Miljös (“Hemkomfort”) kunder och beskriver varför och hur vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Personuppgifter avser all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person eller enskild individ. Behandling av personuppgifter kan avse både hantering, insamling. lagring, bearbetning och radering av personuppgifter.

Exempel på personuppgifter som kan komma att behandlas är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer (i samband med ROT-avdrag)
 • Telefonnummer
 • Din IP adress

Vi följer de grundläggande principerna som gäller enligt Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, “GDPR”) avseende behandling av personuppgifter.

Vi är personuppgiftsansvariga

Hemkomfort med organisationsnummer 556475-7788 och adress Lyftkransvägen 5, 142 50 Skogås ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig av Hemkomfort eller för vår räkning av annan part. Hemkomfort är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppfiter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Exempel på när dina personuppgifter kan komma att behandlas:

 • När du besöker vår webbplats:
  Vi använder oss av cookies för att ge dig en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt. Vi kan få information om besökares användning av webbplatsen, enhetsidentifiering, operativsystem, operativversion, enhets-ID, åtkomsttid, konfigurationsinställningar, tidszon, land och annan användarinformation som tillhandahålls via bland annat Google analytics eller liknande verktyg. Användningen av analytiska cookies och annonscookies sker enbart om du lämnar ditt samtycke till det. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke och själv hantera lagringen av cookies via din webbläsares inställningar. Mer informtion kring hur vi använder cookies finns under “Cookies” på vår hemsida.
 • När du kontaktar oss via kontaktformulär, e-post eller telefon:
  När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär, e-post eller telefon, får vi tillgång till dina personuppgifter som framgår i samband med sådan kontakt. Exempelvis kan vi få tillgång till följande personuppgifter som tillhör dig: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress och andra uppgifter som du lämnar till oss. Dessa uppgifter behandlas av oss för att vi ska kunna veta vem vi pratar med och för att hålla kontakten i ärendet. Du kan även kontakta oss genom att skicka ett meddelande via det kontaktformulär som finns på vår webbplats. Dessa uppgifter behandlas av oss för att vi ska kunna veta vem vi pratar med och för att besvara meddelandet. I samband med att du fyller i vårt formulär får du även möjlighet att lämna samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy, genom att du aktivt kryssar i en kryssruta för godkännande.
 • När du ingår ett avtal med oss avseende våra tjänster:
  När du ingår avtal med oss avseende våra tjänster behandlas personuppgifter som avser dig i egenskap av privatperson, eller kontaktperson och/eller firmatecknare för en juridisk person, för att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet och tillhandahålla våra tjänster.  I samband med avtal behandlar vi även de uppgifter som krävs för fakturering av arbete eller annat bokföringsunderlag.Vi behandlar och lagrar fakturor och annat som utgör bokföringsunderlag i enlighet med vid var tid gällande svensk lagstiftning samt i enlighet med skattemyndighetens anvisningar. Bokföringsunderlag och verifikationer kan i vissa fall innehålla personuppgifter, såsom kundens/företrädarens/referensens namn och kontaktuppgifter. Sådant lagras i minst sju (7) år eller så länge som lagen kräver det.
 • När vi har en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter:
  I tillämpliga fall har vi en skyldighet att behandla personuppgifter för att efterleva krav enligt lag, domstols- eller myndighetsbeslut. I sådana fall sker behandlingen enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser och då behandlar vi enbart nödvändiga personuppgifter som krävs för att fullgöra våra förpliktelser.
 • När vi har ett berättigat intresse för en viss behandling:
  I vissa fall kan behandling av personuppgifter ske där det kan anses finnas ett berättigat intresse som rättslig grund. Dessa fall kan avse där behandlingen inte utgör något intrång i den registrerades rätt till privatliv och integritet och sparas för att t.ex. kunna delge information kring vilka filter en kund har, eller vilket typ av ventilations aggregat som vi installerat hos en kund för att kunna erbjuda service och rådgivning.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

I de fall vi behöver dela personuppgifter som vi är ansvariga för med en anlitad tjänsteleverantör för att denne ska behandla personuppgifterna för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner så ingår vi ett personuppgiftbiträdesavtal. Detta sker för att säkerställa en säker och korrekt behandling av personuppgifterna.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna insamlats för och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk. När personuppgifterna inte längre behöver sparas så gallras de genom radering eller anonymiseras.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@hemkomfort.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.  

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss för frågor avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Kontaktinformation:

E-post: info@hemkomfort.se

Telefon: 08-604 97 00

Hemsida: www.hemkomfort.se.

Rulla till toppen