Radonmätning

Mäta radonhalten

Den första åtgärd man ska göra är att mäta radonhalten. Mätning av radon utförs med dosor med spårfilm. För att få ett årsmedelvärde måste mätningen utföras under eldningssäsongen vilket är perioden oktober-april, vara minst två månader (60 dagar) lång och bestå av minst två stycken radondosor. Det uppmätta årsmedelvärdet skall enligt myndigheternas rekommendationer inte överstiga 200 Bq/m3. Mätningen måste utföras med minst två radondosor men det rekommenderas att man mäter med en radondosa per våningsplan med vistelserum. 

Anledningen till att man mäter radon under eldningssäsongen är att vi ofta håller fönster och dörrar stängda under den perioden och undertrycket gör då ofta att radonet stiger in i huset från marken vilket ofta leder till ökat inläckage av radon under denna period. Mätningar blir mer tillförlitliga under vinterhalvåret och därför är rekommendationen att man mäter inom denna mätsäsong och det är även ett krav för att kunna få ett korrekt årsmedelvärde. Vill du beställa en långtidsmätning kan du göra det här eller via bilden nedan. 

Radonmätning under kortare tid

Har man behov av att få en snabb indikation kring radonhalten vid till exempel försäljning av hus eller för att få en indikation om det finns en risk för förhöjda radonhalter så är en 10-dagars mätning ett bra alternativ. Denna mätning görs med en annan typ av radondosor som kan ge en snabbare indikation kring dina radonvärden men ger inte ett korrekt årsmedelvärde utan endast en indikation på radonhalten i fastigheten. En radonmätning med korttidsdosor ska göras med minst två dosor under en period om minst 10 dagar och kan göras under hela året. Vill du beställa en korttidsmätning kan du göra det här.

Mätning med elektroniska dosor:

Önskar man få en snabbare mätning inför försäljning eller för att utvärdera resultatet av en åtgärd för att sänka radonet i fastigheten så kan man mäta med elektroniska mätdosor. Elektroniska mätdosor kan mäta under en kortare period, från 48 timmar, men ger även en indikation redan efter 10–15 minuter. Med en elektronisk mätning kan du ofta även se värdet direkt på mätaren eller via en applikation. En elektronisk mätning kan även visa mer tydligt hur ventilation och andra åtgärder påverkar radonhalten då man via en graf kan följa radonhalten under mätperioden och då även se hur eventuella korrigeringar i ventilationen påverkar radonhalten.

Då man kan dra ut specifika perioder från mätningen och få ett sammanställd medelvärde för den specificerade perioden lämpar sig elektroniska mätningar utmärkt för arbetsplatsmätningar, mätningar i skolor eller liknande där man vill se hur radonhalten är under tiden som personer vistas i fastigheten och där man ofta har schemalagd ventilation vilket kan innebära att radonhalten blir högre under nätterna när ofta ventilationen går ned och detta kan därmed kan ge en något felvisande bild om man endast mäter med spårfilmsdosor.

Mätning på arbetsplats:

Arbetsmiljöverket kräver att alla arbetsgivare ska bedöma risken för förhöjd radonexponering för sina arbetstagare. Detta görs genom mätning med ackrediterade radondosor. Om mätningarna visar att nivån överskrider referensnivån ska uppföljande mätningar under arbetstid genomföras. Ibland kan även åtgärder behöva vidtas för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån. Om detta ej går ska anmälan göras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Beställ mätning för er arbetsplats här:

Gå till butiken - Hemkomfort RadonSpecialisten

Butik

Vill du beställa en radonmätning för din villa, ditt radhus, lägenhet, fastighet eller arbetsplats?

I behov av nya filter till ditt ventilationssystem?

Till butiken

Kundomdömen från Reco