Radonmätning vid köp och försäljning av hus

1495,00 kr4449,00 kr

Specifikationer

Digital radonmätning – Mätaren lämpar sig utmärkt vid köp och sälj av fastighet eller vid behov av en snabb indikation kring radonhalterna i en fastighet. 

Denna mätning är perfekt för dig som behöver få en snabb indikation på om det finns förhöjda radonvärden i en fastighet i samband med t.ex. försäljning eller vid renovering som kan påverka radonhalten.

En digital mätning kan göras under en kortare period från 48 timmar men ger en indikation på radonhalten redan efter ca 15 minuter. Den korta mätperioden göra att man kan få ett bra underlag redan efter en kort tid.

Mätningen kan utföras året om och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (SSM) för rådgivande korttidsmätning av radon i bostad.

Hur går mätningen till?

Mätningen är väldigt enkel att utföra och tillsammans med mätningen finns en tydlig instruktion kring hur man startar mätningen samt hur man avslutar den.

Tidsperiod för mätningen bestäms vid utleverans eller vid avhämtning och mätningen kan pågå i upp till max 7 dagar.

Vid frågor kring den digitala mätningen får ni gärna kontakta oss på info@hemkomfort.se eller på 08-604 97 00.

Avhämtning:

Vid avhämtning så hämtar du själv mätarna på vårt kontor på Lyftkransvägen 5, 14250 Skogås under våra öppettider och lämnar mätarna på samma ställe när mätningen är utförd.

Öppettider:

Vardagar mellan 07:00-16:00 

Kunden bär ansvaret för mätarna från det att dessa hämtats hos oss till att dessa lämnats tillbaka. Vid skadad eller förlorad mätare så förbehåller sig Hemkomfort rätten att debitera kunder för kostnaden för reparation eller en ny mätare i det fall mätaren inte går att laga.

Leverans:

Vid leverans så kör vi ut mätarna till er och hämtar även upp dessa enligt överenskommelse när mätningen är färdigställd. 

Kunden bär ansvaret för mätarna från det att dessa levererats hos kund till att vi hämtat upp mätarna. Vid skadad eller förlorad mätare så förbehåller sig Hemkomfort rätten att debitera kunder för kostnaden för reparation eller en ny mätare i det fall mätaren inte går att laga.

Skulle mätarna inte lämnas tillbaka på överrenskommen tid förbehåller sig Hemkomfort rätten att ta ut en förseningsavgift på 250 kr inkl. moms per mätare och dygn tills mätarna återlämnats.

I en mätning ingår:

 • Blankett för mätunderlag
 • Hyra av 2 digitala mätare (eller fler beroende på val)
 • En digital rapport med mätresultat från mätningen

Vid avhämtning som leveranssätt så får du ett meddelande via sms eller mejl när mätarna finns redo att hämtas.

Utkörning/bud gäller endast inom Stockholms län (ej Norrtälje). Vi kommer att kontakta er för bokning av leverans efter lagd beställning. 

Vi förbehåller oss för att alla mätare våra elektroniska radonmätare kan vara uthyrda och kommer då att kontakta beställaren med besked om när mätare blir tillgängliga.

Blankett för mätunderlag

Hur du mäter radon

Med en elektronisk radonmätning kan du få ett snabbt indikation kring radonhalten i ditt hus, lägenhet eller lokal. Fördelen med en elektronisk mätning är att man även kan se mer tydligt hur omständigheter kring mätningen som ventilation, temperatur och liknande påverkar mätningen. Man kan ta ut den del av mätperioden som man vill ha ut för att säkerställa att t.ex. transporttid eller liknande tas med i protokoll för mätningen. 

Så här går du tillväga:

 • Mätarna ska placeras i två olika vistelserum (t.ex. vardagsrum eller sovrum) och om det finns flera våningar bör mätarna placeras på olika våningar. 
 • Bifogat med mätarna får du en blankett där du fyller i följande
  • Datum och klockslag för när mätningen påbörjades
  • Datum och klockslag för när mätningen avslutades
  • Vart mätarna placerats under mätning
 • Mätningen ska pågå i mellan 2-5 dagar för att ge ett rättvisande resultat. 

Utöver detektorer ingår även:

 • Frakt (vid val av utkörning) 
 • Mätinstruktioner som visar var mätarna ska placeras
 • Analys och digital mätrapport 
 • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning

 

Viktigt att tänka på

För att radonmätningen ska vara så tillförlitlig som möjligt bör du tänka på dessa saker:

 • Detektorerna ska vara placerade på samma ställe i minst 60 dagar innan de returneras till laboratoriet
 • För att en långtidsmätning ska vara tillförlitlig måste den genomföras under eldningssäsong (1 oktober – 30 april)
 • Du behöver minst 2 detektorer för 1-2 våningsplan, 3 detektorer för 3 våningsplan o.s.v. (vi rekommenderar att mätning utförs på samtliga våningsplan oavsett typ av utrymmen). Normalt sett bör detektorerna placeras i vistelserum (sovrum och vardagsrum).
 • Det är alltid bra att beställa extra detektorer för de rum där man vistas mycket exempelvis i sovrum.

Radon – Hur mäter du radonhalten och när är det farligt

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i marken och kan tränga in i byggnader och orsaka hälsoproblem.

Av radon bildas i sin tur radondöttrar. Radondöttrarna kan fastna i våra luftvägar vid inandning. När sönderfall sker avges strålning från radondöttrarna som kan skada våra luftvägar och lungor, och i värsta fall orsaka cancer.

WHO (World Health Organization) bedömer att ca 3-14 % av alla lungcancerfall har koppling till radon.

Strålningen från radondöttrarna kan ge höga stråldoser i bostäder/fastigheter (arbetsplatser, skolor, offentliga miljöer m.fl.).

Ett bra förslag är att mäta radon vid husköp och försäljning, på arbetsplatser, och i lägenheter för att se om det finns förhöjda värden av radon. Har du mätt radonhalten så kan du beställa hjälp med  radonsanering här.

Material som innehåller radon

Blåbetong

Blåbetong användes som byggnadsmaterial mellan 1929 och 1975 och blev på grund av dess isoleregenskaper och då det var enkelt att bygga med ett populärt byggmaterial. Då det skiffer som användes i tillverkningen bröts på olika ställe i Sverige så innehöll de även olika mängder radium och att man har blåbetong i sin fastighet behöver inte betyda att den avger höga halter av radon då detta beror på halten av radium i blåbetongen. 

Materialet producerades och användes flitigt mellan 1929 och 1975 i bland annat väggar och bjälklag. Blåbetong i en bostad, byggnad eller ett hus behöver inte automatiskt betyda höga radonhalter. Avgörande är bland annat vilka delar som består av blåbetong och hur ventilationen fungerar. Det enda sättet att ta reda på om man har ett radonproblem är att mäta gammastrålningen från blåbetongen.

Radon i jord och berggrund

Jordarter och berggrund som innehåller radium avger radon till markluften. Den radonhaltiga markluften kan sugas in till inomhusluften genom otätheter i husgrunden och ge upphov till höga radonhalter. Radon från marken finns i större delen av Sverige och .

Grundvatten och dricksvatten

Radon i dricksvatten kan förekomma framförallt i vatten från egna brunnar. Radon i vatten kan vara farligt på två sätt:

 1. Genom att man får i sig radon när man dricker vattnet
 2. Att vattnet avger radon till inomhusluften. 

Det är enkelt att mäta radon i vatten genom ett vattenprov som skickas till ett mätlaboratorium.

Hur mäter man radon?

Radonmätning kan göras med hjälp av olika typer av utrustning. Den vanligaste metoden är att använda en radonmätare som finns i flera olika modeller. Vanligaste metoden för att mäta radon är att mäta med spårfilmsdosor som är en svart liten dosa med en plastfilm gjord av C39 som reagerar på alfapartiklar som uppstår vid sönderfall av radongasen. Spårfilmsdosorna skickas sedan till ett laboratorium där man läser av resultatet och kan få ett mätvärde från mätarna. 

Det finns även elektroniska radonmätare som kan ge ett resultat direkt och som ger en möjlighet att se tydligare hur radonhalterna varierar under dagens timmar samt hur ventilation och temperatur m.m. påverkar radonhalterna.

Spårfilmsdosorna finns som korttidsmätning eller en långtidsmätning.

Korttidsmätning ska normalt göras i minst 10 dagar, och ger en indikation på årsmedelvärdet. Dessa är lämpliga när du behöver mäta radonhalten inför köp eller försäljning av bostäder.

Långtidsmätning görs under minst 60 dagar. Långtidsmätning ger en mer exakt bild av radonnivåerna över tid. En långtidsmätning görs under eldningssäsongen (1 oktober – 1 april) och mätningen utförs under minst två månader.

Var ska man mäta radon?

Radonmätning bör utföras i de utrymmen där människor vistas mest, till exempel sovrum eller vardagsrum. Det är viktigt att mäta radonnivåerna i alla våningsplan av en byggnad, eftersom nivåerna kan variera beroende på byggnadens ålder, konstruktion och andra faktorer.

Vad är acceptabla radonnivåer?

Den acceptabla nivån av radon varierar mellan olika länder och organisationer. I Sverige har man sedan satt ett gränsvärde på 200 Bq/m3 enligt strålskyddsförordningen. Sedan 2013 finns även ett Eu direktiv som anger en referensnivå på 300 Bq/m3 som minsta krav i årlig radonkoncentration inom EU. Sverige och några andra länder har dock valt att lägga sig under den rekommenderade nivån i direktivet. Några länder som t.ex. Norge har valt att lägga gränsen på 100 Bq/m3 som även är det rekommenderade gränsvärdet enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Finns det radon hos mig?

I Sverige är de högsta halterna av radon vanligtvis associerade med områden där marken innehåller uran. Här kan du se en karta över förekomsten av uran i Sverige som visar var man uppmätt högre halter av uran som är det som sönderfaller till radium och sedan bildar radongas. Kartan kan ge en indikation kring om de finns mycket uran i marken och därmed risk för förhöjda radonhalter. 

Det är viktigt att notera att radonhalterna kan variera inom en region och även inom en enskild byggnad. Därför är det viktigt att genomföra regelbundna radonmätningar för att fastställa radonhalterna och vidta åtgärder om nivåerna är höga. Rekommendationen är att man utför en ny mätning minst var tionde år.

Vad kan jag göra om jag misstänker förhöjda halter av radon?

Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med halter av radon som är högre än referensnivån (200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3)).

När förhöjda radonhalter misstänks bör man börja med att göra en radonmätning. Denna kan göras över en längre tid, för att få reda på årsmedelvärdet, och ska då utföras under minst 60 dagar, under perioden oktober till april. Vid t.ex. husförsäljning eller köp av bostad kan man utföra en radonmätning under kortare tid, från 24 timmar till 10 dygn. Detta kan ge en god indikation på radonhalterna i din fastighet.

Det är enkelt att mäta radon och du kan göra det själv i ditt hem. Se våra produkter för  långtidsmätning eller korttidsmätning.

Om ni efter mätning kan konstatera förhöjda radonhalter hjälper vi gärna till med sanering och gör kostnadsfria besök (inom Storstockholm med omnejd) för att lämna förslag på åtgärd i ert specifika fall.

Mer om radonmätning

Här kan du läsa mer om radonmätning samt hur vi på Hemkomfort kan hjälpa er med det:

 1. Radonmätning vid husköp och försäljning
 2. Radonmätning på arbetsplats
 3. Radonmätning i lägenheter
 4. Radonsanering
 5. Hur du gör radonsanering själv
 6. Radonmätning för mäklare
Varukorg
Rulla till toppen