Allt om radon och ventilation

Vad krävs för en godkänd OVK?

Godkänd OVK-besiktning

Under en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) så är grunden att en kontroll görs av ventilationssystemet i en byggnad för att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat enligt 8 kap 25 § Plan- och bygglagen (2110:900). Vid en OVK besiktning görs dock en mängd kontroller för att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat. I 5 kap 1-7 § Plan- och byggförordningen (2011:338) hittar vi tydligare vad som ska ingå vid en första OVK besiktning och därefter återkommande besiktningar.
 

Vid en första OVK besiktningen ska följande kontrolleras:

1. funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter,

2. systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,

3. instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet, och

4. systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vi den återkommande OVK besiktningen ska följande kontrolleras:

1. kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk samt att kraven enligt punkt 2-4 från första besiktningen är uppfyllda, och

2. undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

För att få en godkänd OVK besiktning så ska alltså följande vara uppfyllt:

1. Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet ska överensstämma med gällande föreskrifter (avser de föreskrifter som gäller/gällde när systemet togs i bruk)

2. Ventilationssystemet får inte innehålla föroreningar som kan spridas i byggnaden

3. Instruktioner och skötselanvisningar ska finnas lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet

4. Systemet ska fungera på det sätt som det är avsett.

Det är upp till den certifierade funktionskontrollanten att göra bedömningen utifrån punkterna ovan om ventilationen är godkänd utifrån dessa fyra punkter och de är ansvariga för den bedömning som de gör och ska kunna motivera denna.

Vad händer efter en OVK?

När en OVK besiktning genomförts så ska ett protokoll lämnas av kontrollanten som ska innehålla följande:

1. Resultat av kontrollen,

2. resultatet av undersökningen kring förbättring av energihushållning, om besiktningen är en återkommande besiktning, och 

3. sådana uppgifter om luftflöden och om ventilationssystemets driftstider och installerad eleffekt som behövs  för att kunna beräkna den mängd energi som används för ventilation av byggnaden.  

Protokollet ska lämnas till byggnadens ägare, byggnadsnämnden och ska även sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden.

Vad händer om vi fått anmärkningar vid en OVK besiktning?

Om man fått anmärkningar vid OVK besiktningen så ska det anges i protokollet om dessa behöver åtgärdas. Har man fått anmärkningar på att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som ställs så är ägaren av fastigheten skyldiga att snarast vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda. 

Behöver ni hjälp med OVK besiktning eller att åtgärda anmärkningar från en OVK besiktning?

Kontakta oss på Info@hemkomfort.se eller ring oss på 08-604 97 00 så hjälper vi er! 

Godkänd OVK - Åtgärd från OVK besiktning
Varukorg
Rulla till toppen