Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Radonbidrag & ROT-avdrag

Radonbidraget återinfört! 

Från och med den 1 juli 2018 kan radonbidrag sökas för småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. 

Radonbidraget går även att kombinera med rot-avdraget – dock inte alltid bästa valet. I de fall kostnaderna för en åtgärd överstigen en viss summa kan det löna sig att kombinera radonbidraget och rot-avdraget – kontakta oss så hjälper vi dig att hitta bästa lösningen. 

Exempel när lämpligt att kombinera radonbidraget och rot-avdrag är vid installation av mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX). Se räkneexempel nedan:

Total kostnad för installation/åtgärd = 135 000 kr (inkl. moms)

Total kostnad fördelat enligt nedan: 
Arbete = 72 900 kr 
Material = 62 100 kr 

Vid enbart radonbidrag 
50 % av den totala kostnaden 135 000 kr (maximalt 25 000 kr) = 25 000 kr i radonbidrag 
Total kostnad för installation/åtgärd efter radonbidrag = 110 000 kr 

Vid enbart rot-avdrag 
30 % av arbetskostnaden 72 900 kr (maximalt 50 000 kr per person) = 21 870 kr i rot-avdrag 
Total kostnad för installation/åtgärd efter rot-avdrag = 113 130 kr 

Vid kombinerat radonbidrag och rot-avdrag 
50 % av materialkostnaden 62 100 kr (maximalt 25 000 kr) = 25 000 kr i radonbidrag 
30 % av arbetskostnaden 72 900 kr (maximalt 50 000 kr per person) = 21 870 kr i rot-avdrag 
Total kostnad för installation/åtgärd efter kombinerat radonbidrag och rot-avdrag = 88 130 kr 

Kriterier för att kunna söka radonbidraget 

  • För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och stadigvarande bo i det hus där radonsaneringsåtgärderna kommer att genomföras.
  • Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel och utgör en olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig. 
  • Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, 1 oktober – 30 april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Måste finnas en långtidsmätning med ett årsmedelvärde för radonhalten utförd med spårfilmsdetektorer från ackrediterat mätlaboratorium som inte är äldre än 5 år gammal.
  • Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.
  • Om du har för avsikt att ansöka om radonbidrag får du inte påbörja några radonsaneringsåtgärder innan ansökan kommit in till länsstyrelsen.

 

Om ovanstående kriterier uppfylls samt att du har fått ett åtgärdsförslag kan du gå vidare och skicka in din ansökan genom att skriva ut ansökningsblankett alternativ göra en elektronisk ansökan via Boverket.

Med ansökan ska du bifoga mätrapport samt åtgärdsförslag/offert som också visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån. 

För mer information kring radonbidraget – besök Boverket

Ansökningsblankett radonbidrag

Begäran om utbetalning av radonbidrag

Elektronisk ansökan radonbidrag

 

Om du har frågor om stödet ska du vända dig till länsstyrelsen. Länsstyrelsen i det län där byggnaden finns beslutar om stödet och det är dit du skickar din ansökan. Adresser och telefonnummer hittar du på länsstyrelsernas webbplats.

Länsstyrelsen Stockholms Län

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Övriga län

ROT-avdrag 

ROT-avdraget är 30 % av arbetskostnaden dock max 50 000 kr per person. Det är vi som ansöker om rot-avdraget och summan dras av på fakturan dock förbehåller vi oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås. 

För en villa med två ägare finns alltså 100 000 kr i utrymme. Observera att bidraget sammankopplas med bidrag för hushållsnära tjänster vilket innebär att utrymmet redan till viss del kan vara intecknat.

Mer information om ROT-avdraget kan du hitta på Skatteverket. 

Rot-avdrag Skatteverket

 

Självklart är ni välkomna att kontakta oss vid frågor eller funderingar kring radonbidraget eller rot-avdraget 

Kontakta oss