Radonbidrag & ROT-avdrag

Radonbidraget återinförs! 

Radonbidraget kommer att kunna sökas från och med den 1 juli 2018 och riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. 

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och stadigvarande bo i det hus där radonsaneringsåtgärderna kommer att genomföras. Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel och utgör en olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig. Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger från och med den 1 juli 2018. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, 1 oktober – 30 april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Om du har för avsikt att ansöka om radonbidrag får du inte påbörja några radonsaneringsåtgärder innan ansökan kommit in till länsstyrelsen.

Regeringen fattade den 21 mars 2018 beslut om ett nytt radonbidrag. Boverkets förslag till föreskrifter om bidrag till åtgärder mot radon i småhus, ligger för närvarande ute på remiss. Synpunkter ska lämnas till Boverket senast den 30 maj 2018. Därefter kan närmare regler avseende till exempel mätnings- och ansökningsförfarande fastställas.

Vi återkommer med mer information kring hur ansökan sker.

Mer information om radonbidraget, regeringens förordning och Boverkets förslag till föreskrifter.

https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/pagaende-regelarbete/boverkets-remisser/remissforslag-till-boverkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-bidrag-till-atgarder-mot-radon-i-smahus/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018158-om-bidrag-till-atgarder-mot_sfs-2018-158

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-infor-stod-till-radonsanering/

Källa: Boverket

Svensk Radonförenings kommentarer kring det återinförda radonbidraget.

http://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/svensk-radonfoerenings-ordfoerande-dag-sedin-kommenterar-det-aaterinfoerda-radonbidraget-299796

 

ROT-avdrag 

ROT-avdraget är 30 % av arbetskostnaden dock max 50.000 kronor per person.

För en villa med två ägare finns alltså 100.000:- i utrymme. Observera att bidraget sammankopplas med bidrag för hushållsnära tjänster vilket innebär att utrymmet redan till viss del kan vara intecknat.

Mer information om ROT-avdraget kan du hitta på Skatteverket. 

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html  

» Kontakta oss för närmare diskussion om förutsättningarna.