Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Radonsanering

När förhöjda radonhalter konstaterats genom radonmätning samt besiktning bör radonsanering genomföras. Beroende på källan(byggmaterial och/eller marken) till de förhöjda radonhalterna finns olika metoder för radonsanering.

Vi erbjuder konsultation och åtgärdsförslag för radonsanering. Kontakta oss för att boka tid för ett hembesök där vi kan se förutsättningarna på plats och utifrån dessa lämna ett lämpligt åtgärdsförslag. Vi gör detta besök helt kostnadsfritt och utan några förpliktelser i vårt närområde. Efter utfört besök lämnas ett skriftligt åtgärdsförslag.

Vid beställt arbete av oss får Ni:
• I 9 fall av 10 lämnar vi en radongaranti på ett årsmedelvärde under 200 Bq/m3.
• Ett hantverksmässigt utfört arbete.
• Bättre inomhusmiljö.
• Ett bra pris, jämför gärna!

 Vi är experter och arbetar med radonsanering genom:
• Markradonlösningar med radonsugar, radonbrunnar och krypgrundsventilation
• Byggradon med ventilationslösningar
• Värmeåtervinningsaggregat i alla storlekar och placeringar
• Enkla frånluftssystem med väggventiler
• Gör-det-själv-paket för radonsanering till fast pris.

Olika åtgärder

Radonsug
Radonsugen bygger på att sänka lufttrycket i marken under fastigheten. En fläkt suger radonhaltig luft från en eller flera punkter under bottenplattan. Fläkten monteras på taket, vind, källaren eller i utvändig låda och ansluts med kanal. Radonsugen kräver vissa ingrepp i byggnaden, bl a måste hål tas upp i bottenplattan.En radonsug har en relativt låg drifts- och installationskostnad. Den ger en reducering av radongashalten i luften. Resultatet är mycket varierande eftersom markförhållandena under huset ofta är okända.

En komplett radonsug består av:
• Ljudisolerad och varvtalsreglerbar kanalfläkt för inomhusplacering, alternativt väggfläkt eller   takfläkt för utomhusplacering.
• 5-stegstransformator för fläkten.
• Kanaler med 100-160 mm diameter.

Radonbrunn
Är huset grundlagt på grus eller grovsand, t.ex. en rullstensås, kan man anlägga en radonbrunn som suger luft ur jorden i anslutning till huset. Den räcker ofta som radonåtgärd för flera intilliggande hus. 

1. Rör med 40-100 cm i diameter och 350-400 cm djup.

2. Fläkt och ev. ljuddämpare.

3. Sugkammare.

4. Avluftskanal till plats där jordluften kan blåsas ut utan risk för att den skall komma in i bostadshuset.
Krypgrundsventilation
När markradon förekommer i hus med kryp- eller så kallad torpargrund försöker man förhindra att radonet tränger in i bostaden. Det görs genom montering av fläkt och kanaler så att det blir undertryck. Det är viktigt balansera undertrycket så att inte andra problem, t.ex. fuktskador, uppstår.

Mekanisk från- och tilluftsventilation, FT, FTX
Om radonet kommer från blåbetong kan det vara lämpligt installera ett FT-system. Åtgärden kan även användas när man har en kombination av bygg- och markradon. För att hålla nere uppvärmningskostnader kompletteras detta ofta med en värmeväxlare, ett FTX-system. En fördel är att FTX-aggregat ger förbättrad luftkomfort i byggnaden.

Utrustning för FTX-ventilation:
• Komplett ventilationsaggregat med 2 st fläktar, värmeväxlare, eftervärmare, avfrostningsautomatik mm.
• Kanaler med tillbehör.
• Kontrollventiler, (ventilationsdon för till/frånluft).
• Isolering av kanaler.

Mekanisk frånluftsventilation, F-ventilation 
En frånluftsfläkt installeras, t ex, ovanför spiskåpan (kryddhyllefläkt), på taket (takfläkt) eller på vinden (isolerad kanalfläkt). Fläkten suger från kök och våtutrymmen. Fördelarna med F-ventilation är bl a att det är billigt att installera.Kanaler måste dock installeras och den ökade luftväxlingen leder till ökade uppvärmningskonstnader.

Utrustning för F-ventilation:
• Fläktaggregat
• Kanaler
• Eventuell takhuv
• Frånluftsdon
• Eventuell varvtalsregulator
• Friskluftsventiler