Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Radonmätning & radonsanering Västerås

Radonmätning Västerås

Vad är radon?

Överallt på jorden förekommer ädelgasen radon naturligt, i luften, marken och vattnet. Gasen i sig är helt ofarlig. Problemet uppstår när den sönderfaller, eftersom den då avger strålning. Gasen har en halveringstid på endast 3,8 dygn, varför det är viktigt med god ventilation så att det mesta av gasen lämnar byggnaden innan den sönderfaller.

 

Är radon farligt?

Radon är hälsovådligt i koncentrationer över 200 Bq/m3 som fortgår över längre tid. Det är framförallt radonets kortlivade sönderfallsprodukter, även kallade radondöttrar, som är hälsofarliga. Dessa är isotoper av bly, vismut och polonium. Gemensamt för dessa ämnen är att de har halveringstider på under en halvtimme.

Sönderfallsprodukterna, som när de bildas är laddade metalljoner, fäster på andra partiklar i luften och bildar små partikelkluster av varierande storlekar. Partiklarna följer sedan med inandningsluften och fastnar i lungorna där de sönderfaller innan kroppen hinner rensa bort dem.

 

Ska jag mäta radonet?

Alla som äger sin egen bostad har ansvar för att mäta radonet. Bor du i hyresrätt är din hyresvärd ansvarig både för att genomföra mätningar och eventuella åtgärder.

Alla fastigheter bör kontrolleras för radon vart tionde år eller efter ombyggnationer som kan påverka värdena. Hushåll med egen brunn bör även kontrollera radonhalten i vattnet. Rullstensåsar släpper lätt igenom gasen, varför äldre hus byggda på just rullstensåsar ofta har mer problem än andra byggnader.

 

Varför välja Hemkomfort?

– vi erbjuder snabb leverans av mätutrustningen och av resultat

– vi erbjuder grundliga mätningar på minst två månader under vinterhalvåret, vilket ger ett mycket säkert årsmedelvärde

– vi gör också kortare indikationsmätningar på mellan 24 timmar och tio dygn

– vi har stor erfarenhet av mätningar och hög expertis inom radonfrågor

– vår verksamhet är godkänd av SWEDAC och Strålskyddsverksamheten.

 

Radonsanering Västerås

Vad gör jag om huset har för höga radonvärden?

Om ditt hus skulle visa sig ha för höga värden gör vi en grundlig undersökning av bostaden samt ger ett prisvärt åtgärdsförslag. Vi anpassar åtgärderna efter husets konstruktion samt efter var radonkällan befinner sig.

En vanlig åtgärd är olika typer av förbättrad ventilering. Exempelvis kan vi installera krypgrundsventilation under huset. Om vattnet har höga radonhalter sätter vi ofta in mekanisk frånluftsventilation i badrum, kök och andra våtrumsutrymmen.

Andra vanliga åtgärder är radonsug i marken under huset, eller radonbrunn på gårdsplanen som med en fläkt suger ut radonet ur jorden.

 

Du kan läsa om våra saneringsåtgärder här.

 

Varför anlita Hmkomfort för radonsanering?

– vi garanterar ett hantverksmässigt utfört arbete som ger en bättre inomhusmiljö

– vår sanering bidrar ofta till minskad risk för fuktskador

– vi har arbetat med sanering av radon sedan 1991 och har genomfört tusentals lyckade radonsaneringar, varför du kan känna dig helt trygg med att anlita oss

– Hemkomforts verksamhet är godkänd av SWEDAC och Strålskyddsverksamheten.

 

Om du har frågor eller vill beställa en radonmätning eller offert, kontakta oss!