Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Radonmätning & Radonsanering Stockholm

Radonmätning Stockholm

 

Vad är radon?

Radon är en ädelgas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Eftersom gasen avger joniserande strålning när den bryts ner är det viktigt att koncentrationen inte blir för hög i våra bostäder. Om det är helt vindstilla kan radon också finnas utomhus vid marken i relativt höga koncentrationer, men oftast ser vind och väderlek till att gasen sprids snabbt i atmosfären. Radon mäts i bequerel (Bq) per kubikmeter (m³).

 

Varför mäta radon?

Radon är, näst efter tobaksrökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. I Sverige får nya bostäder inte ha ett radonvärde på mer än 200 Bq/m3. Ett optimalt inomhusvärde är 100 Bq/m3, vilket anses ge en helt ofarlig stråldos.

 

Hur ofta ska radonet mätas?

Radonhalten ska mätas vart tionde år samt efter renoveringar och ombyggnationer som kan påverka radonhalten. Värdena ska också kontrolleras inför försäljning av bostaden, för att köparen ska vara informerad om husets radonhalter.

 

Hur går mätningen till?

När du beställt mätutrustningen levererar vi mätutrustningen som du själv monterar enligt tydliga instruktioner. När mätningen är klar skickar du utrustningen till vårt laboratorium.

Hemkomfort utför både grundliga mätningar och snabbare indikationsmätningar. För att få ett säkert årsmedelvärde ska mätningen genomföras under minst två månader mellan oktober och april, men vi utför mätningar också under sommarhalvåret, eftersom mätningarna inte alltid kan vänta. Våra snabbmätningar görs på mellan 24 timmar och 10 dygn.

 

Hur ser radonläget ut i Stockholm?

I och runt Stockholm finns områden som har mycket hög risk för förhöjda radonhalter i marknära bostäder. Det finns också bostäder byggda av så kallad blå lättbetong som avger stora mängder radon. Materialet kan finnas i betonghus som byggdes mellan 1929 och 1975.

Gasen sprider sig lätt uppåt i rullstensåsar, varför äldre hus byggda på just rullstensåsar ofta har mer problem än andra byggnader. I kust och skärgårdsområden finns det också risk för förhöjda radonvärden i vattnet.

 

Varför anlita Hemkomfort för radonmätning?

– vi är utbildade och godkända av SWEDAC och Strålskyddsverksamheten

– vi har lång erfarenhet och stor expertis kring radonmätning, utredning och sanering

– snabba leveranser av mätutrustning

– du får dina resultat kort efter att vårt laboratorium analyserat mätningen

 

Radonsanering Stockholm

 

Vad händer om min bostad har höga radonvärden?

Om ditt hus skulle ha för höga radonvärden gör Hemkomfort en noggrann undersökning där vi identifierar radonkällorna. Därefter ger vi ett åtgärdsförslag för radonsanering.

Vilka metoder vi använder för att minska radonet beror på vilken radonkällan är. Ibland installerar vi en radonsug. Den drar ut den radonhaltiga luften från bottenplattan, innan den tar sig upp i huset. På rullstensåsar kan vi anlägga en radonbrunn som suger ut radonet från marken som ligger närmast huset.

Vi kan också föreslå olika ventilationslösningar anpassade till radonkällan. Om det är problem med radon i vattnet ska våtutrymmen ventileras extra. Rum med väggar av blåbetong kan också få extra ventilation.

Du kan läsa mer om olika saneringsåtgärder här.

 

Varför anlita Hemkomfort för radonsanering?

– vår verksamhet är godkänd av SWEDAC och Strålskyddsverksamheten, varför du som kund kan känna dig helt trygg med att anlita oss.

– vi har stor expertis kring radonmätning, utredning och sanering.

– i nio saneringsfall av tio kan vi garantera ett årsmedelvärde på under 200 Bq/m3.

Har du frågor eller vill beställa en radonmätning eller offert, klicka här