Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Radonsanering & radonmätning i Örebro

Radonmätning Örebro

Vad är radon?

Radon är en gas som förekommer naturligt överallt, i marken, luften och i vattnet. Höga koncentrationer i hus beror oftast på markradon. I små mängder är exponering ofarligt, men höga värden över 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3) över längre tid ökar risken för lungcancer.

 

Hur kommer radon in i hus?

Den vanligaste källan till höga halter i byggnader är markradon. Radon finns i extra höga koncentrationer i områden där berggrunden innehåller större mängder uran och andra radioaktiva ämnen. Allra högst koncentration har uppmätts i oventilerade urangruvor.

Alla byggmaterial i sten avger radon, men hur mycket varierar stort. Natursten avger mycket små mängder, medan blå lättbetong som tillverkades mellan 1929 och 1975 kan ge stora problem med inomhusluften. Om du har ett betonghus som är byggt under dessa år är det därför viktigt att ta reda på vilken slags material som använts samt att utföra mätningar i fastigheten.

Radon kan också komma in i bostaden via vattnet. Vattnet i sig är ofarligt att dricka. Problemet uppstår när radonet avges till luften i samband med att det spolas ur kranen vid till exempel dusch och disk. Det kommunala vattnet kontrolleras löpande, men om du har en egen brunn ansvarar du själv för att kontrollera vattnet.               

 

Hur mycket radon finns i och runt Örebro?

Runt Örebro finns flera områden med risk för mycket höga radonvärden. Några av de mest utsatta områdena är Garphyttan, Latorp, Vintrosa, Mogetorp, Stora Mellösa, Asker, Kilsmo och Hampetorp.

Oavsett om du bor i ett hög- eller lågriskområde ska du mäta radonvärdet vart tionde år samt efter större ombyggnationer som kan påverka radonvärdet. Det är också viktigt att göra mätningar inför bostadsförsäljningar eller om ventilationsförhållandena i bostaden förändrats.

 

Hur gå mätningen till?

När du beställer radonmätning av Hemkomfort skickar vi mätutrustning till dig inom ett par dagar. Med följer instruktioner om hur du ska placera utrustningen i din bostad samt ett förbetalt returbrev. När mätningen är färdig skickar du detektorerna till vårt laboratorium. Vi analyserar mätvärdena och skickar strax därefter resultaten till dig.

 

Varför anlita Hemkomfort för radonmätning?

– vi erbjuder grundliga undersökningar

– kort leveranstid

– vid behov gör vi kortare indikationsmätningar året runt

– vi har lång erfarenhet och stor expertis inom radonfrågor

– vi är mycket prisvärda, jämför gärna!

 

Radonsanering Örebro

Om vi skulle upptäcka förhöjda värden gör vi en grundlig undersökning av ditt hus för att upptäcka radonkällan. Därefter ger vi ett eller flera prisvärda åtgärdsförslag.

En vanlig åtgärd är att gräva en radonbrunn på gårdsplanen eller en radonsug under huset. Båda leder bort radonet från den kringliggande marken innan det tränger in i bostaden.

Ibland vill vi installera ventilationsåtgärder i krypgrunden eller i utsatta delar av bostaden, till exempel i rum omgivna av blå lättbetong. I de fall det är problem med radon i kranvattnet installerar vi mekanisk ventilation i kök, badrum och andra våtutrymmen. 

Du kan läsa mer om våra saneringsåtgärder här.

 

Varför anlita Hemkomfort för sanering?

– vi har arbetat med mätning av radon, ventilationsåtgärder samt radonsanering sedan 1991

– vi har stor erfarenhet av att identifiera och analysera problem med radon

– vi arbetar med hållbara lösningar som minskar radonhalterna på lång sikt

– vår verksamhet är godkänd av SWEDAC och Strålskyddsverksamheten.

Om du har frågor eller vill beställa en radonmätning eller offert, klicka här!