Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Radonmätning & sanering i Jönköping

Radonmätning Jönköping

Vad är radon?

Radon är en ädelgas som förekommer naturligt i olika koncentrationer i marken, i luften och i vattnet. Med en halveringstid på 3,8 dygn sönderfaller gasen ständigt, varmed radioaktiv strålning avges främst i form av alfapartiklar. Samlingsnamnet för dessa sönderfallsproduktuer är radondöttrar. De utgör den största faran för vår hälsa eftersom den ger förhöjd risk för lungcancer.

 

Radon mäts i bequerel (Bq) per kubikmeter (m3). Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att radonvärdet i bostäder ligger på 100 BQ/m3. I den mängden är radon helt ofarligt. I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m3. Därutöver finns också gränsvärden för radon i vatten. Radonhaltigt vatten är inte farligt att dricka, men bidrar till problem med inomhusluften eftersom gasen avgår till luften, till exempel när en duschar.

 

Hur mycket radon finns i och runt Jönköping?

Det finns höga halter av markradon runt Jönköping. Även hus i lågriskområden kan ha förhöjda värden. Dels beror det på den höga förekomsten av blå lättbetong som användes som byggnadsmaterial mellan 1929 och 1975. Bara i Jönköpings kommun beräknas det finnas 3 000 hus som är helt eller delvis byggda med blå lättbetong.

Det kan också förekomma höga halter radon i vattnet, framförallt från bergborrade brunnar. Kommunalt vatten kontrolleras löpande, men hushåll med egna brunnar bär eget ansvar för att kontrollera vattnet.

 

Ska jag mäta radon?

Mätningar bör genomföras vart tionde år i alla bostäder samt efter större ombyggnationer som kan påverka radonvärdet. Mätningar ska också göras inför försäljning av bostad.

För att få ett tillförlitligt årsmedelvärde för radonhalterna krävs minst två månaders mätning under perioden oktober till april. Därutöver erbjuder vi kortare indikationsmätningar på mellan 24 timmar och tio dagar året om.

 

Radonsanering Jönköping

Vad händer om min bostad har för höga radonvärden?

Skulle husets värden visa sig vara för höga analyserar vi resultatet, undersöker husets konstruktion samt utför åtgärder för att radonet ska komma ner på mindre än 200 Bq/m3.

 

Vilken eller vilka åtgärder vi föreslår beror på husets konstruktion samt vad som är källan till de höga radonhalterna. Olika delar av byggnaden kan också ha olika behov. Om fastigheten har problem med höga halter radon i vattnet behöver kök och alla våtutrymmen ventileras extra. Ibland är bästa lösningen att installera en radonsug under huset eller att gräva en radonbrunn på gårdsplanen som hindrar radonet från att tränga in i huset.

 

Du kan läsa om våra saneringsmetoder.

Om du har frågor eller vill beställa en radonmätning eller offert, kontakta oss!

 

Varför anlita Hemkomfort för radonsanering?

– vi har utfört mätningar och saneringsåtgärder sedan 1991 och har har tusentals lyckade saneringar bakom oss

– vi har stor expertis kring alla typer av radonfrågor

– vi är certifierade av SWEDAC och Strålskyddsmyndigheten, varför du som kund kan känna dig helt trygg med att anlita oss

– vi är mycket prisvärda, jämför gärna med våra konkurrenter!